Stanovy soutěže

5. 10. 2019 Od pp

Soutěž MAPUJ(DU) KRAJINOU – stanovy

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity vyhlašuje v rámci projektu TL02000076 Vizualizace územních vztahů – nástroj pro pochopení fungování krajiny podpořeného Technologickou agenturou České republiky soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Jihomoravském kraji a jejich učitele. Záměrem soutěže je podpořit zájem žáků o hodnoty v krajině.

Harmonogram soutěže:

Po zahájení soutěže proběhne workshop pro učitele, který bude zaměřený na práci s mobilní aplikací ArcGIS Survey 123, která bude hlavním nástrojem pro sběr dat v rámci soutěže. Pro učitele, kteří se workshopu nezúčastní, bude k dispozici na webu projektu http://hodnotykrajiny.cz/ písemný manuál k práci s aplikací.

Vlastní soutěž (fáze sběru dat) bude probíhat od listopadu 2019 do května 2020.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 30. 6. 2020. Vyhlášení výsledků se uskuteční v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.

Podmínky účasti

Soutěž je určena žákům druhého stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Pro účast v soutěži je nutná registrace školy a příslušné třídy v registračním formuláři na webové stránce projektu: http://hodnotykrajiny.cz/2019/03/05/registracni-formular/, a to kdykoliv v průběhu realizace soutěže. Do soutěže se mohou registrovat pouze školy na území Jihomoravského kraje. Registraci provádí pedagogický pracovník, který zodpovídá za komunikaci s garanty soutěže. Soutěží třídy, nikoliv jednotlivci. Počet zapojených tříd za školu není omezen.

Předmět soutěže:

Předmětem soutěže je mapování hodnotných a problémových míst na území Jihomoravského kraje. Mapování probíhá elektronicky prostřednictvím mobilní aplikace ArcGIS Survey 123 (ke stažení zdarma pro Android a iOS zde: https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/survey123/resources). V aplikaci soutěžící spustí tento dotazník https://arcg.is/8qDXb, do kterého sbírá data v terénu (lze offline i online). V aplikaci je nezbytné vyplnit zadané položky včetně vlastní fotodokumentace nejpozději do 31. 5. 2020.

Za jednu třídu je možné zmapovat a odeslat do soutěže minimálně jedno místo (na kterém se žáci dohodnou) v kategorii hodnotných míst a minimálně jedno problémové místo. Oba typy mapovaných míst musejí být lokalizovány v extravilánu obce (ve volné krajině), jedno další mapované místo z každé kategorie lze umístit do intravilánu (zástavby) obce. Pokud je školský obvod spádové základní školy tvořen územím více obcí nebo v případě víceletých gymnázií je možné do systému zadat více hodnotných i problémových míst dle uvážení třídy při dodržení věty první a druhé tohoto odstavce pro jakoukoliv obec ze spádového obvodu.

 Výstup soutěže:

Výstupem bude interaktivní mapa hodnot a problémů na území Jihomoravského kraje očima žáků a studentů. Vybrané hodnoty a problémy včetně jejich fotodokumentace budou využity pro tvorbu didaktické pomůcky. Na fotografiích nesmí být zachyceny osoby z důvodu ochrany osobních údajů.

Vyplněním a odesláním údajů prostřednictvím mobilní aplikace Survey123, uděluje soutěžící garantům souhlas s využitím výsledků k dalšímu zpracování (mapa a didaktická pomůcka). Soutěžící zároveň souhlasí se zpracováním kontaktních údajů (email učitele a adresa školy).

Hodnocení, zveřejnění výsledků:

Hodnocení míst vložených do systému bude provádět expertní komise složená z šesti členů, a to následovně – dva hodnotitelé z Mendelovy univerzity v Brně, dva hodnotitelé z Masarykovy univerzity a dva externí hodnotitelé mimo zmíněné univerzity. Každý hodnotitel boduje každou vyplněnou položku v aplikaci na stupnici 1 až 5 (1 = nejméně, 5 = nejvíce). Vítězným výstupem bude ten, který bude v součtu bodů všech hodnotitelů dosahovat nejvyššího počtu bodů.

Hodnotí se zejména propracovanost a proveditelnost návrhů dalšího využití jednotlivých míst (bez ohledu na způsob grafického zpracování), výstižnost doprovodného textu a kvalita a reprezentativnost fotodokumentace.

Výsledky soutěže budou po slavnostním vyhlášení zveřejněny na webu www.hodnotykrajiny.cz

Cena pro vítěze soutěže:

Vítězná třída bude vybírána v těchto kategoriích:

  • Absolutní vítěz (celkové pojetí všech identifikovaných míst)
  • Hodnotné místo
  • Problémové místo
  • Zvláštní cena poroty
  • Nejaktivnější škola (sleduje se podíl zapojených tříd na celkovém počtu tříd ve škole)

Vítězné týmy v kategorii 1–4 si budou moci ve školním roce 2020/2021 zvolit jednu z nabídky terénních exkurzí pod vedením odborníků z Mendelovy univerzity a Masarykovy univerzity, vítěz kategorie 1 navíc obdrží vstup do zábavného vědeckého centra VIDA! pro celou třídu. Vítěz kategorie 5 bude odměněn vysazením památečního stromu. Prvním deseti zapojeným školám bude během roku 2021 darována didaktická pomůcka. Ostatní zapojené třídy obdrží drobné ceny.

Garanti soutěže:

Za Mendelovu univerzitu v Brně: Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D., e-mail: hana.vavrouchova@mendelu.cz

Za Masarykovu univerzitu: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., e-mail: 67632@mail.muni.cz