Informace o projektu

Vizualizace územních vztahů – nástroj pro pochopení fungování krajiny (TL02000076) podpořeného TECHNOLOGICKOU AGENTUROU ČESKÉ REPUBLIKY v letech 2019–2021.


Vliv lidské společnosti na krajinu je obrovský a negativně se projevuje zejména v dlouhodobém měřítku. Do určité míry je tento stav předurčen nedostatečnou znalostí souvislostí mezi lidskými aktivitami a fungováním krajiny. Ochrana a efektivní management území jsou komplikovány vnímáním společnosti, která nemá zakořeněnou stabilní krajinnou mozaiku jako hodnotu samu o sobě. Společnost bez přímé vazby na půdu ztratila povědomí o přirozeném vývoji krajiny a tomu odpovídají myšlenkové vzorce postrádající kontinuitu v plánování vývoje prostoru. Stěžejním cílem projektu je vytvořit výukový model simulující vztahy v krajině a fungující na bázi názorné vizualizace těchto vztahů formou vazby „příčina-následek“ včetně identifikace rizik a možných nástrojů řešení (eliminace či úplné odvrácení negativních projevů).


Jedním z podpůrných výstupů projektu je mapa se specializovaným obsahem s názvem Hodnoty krajiny optikou jejích budoucích uživatelů. Tato mapa bude vytvořena na základě údajů získaných od žáků 2. stupně základních škol a studentů nižších ročníků víceletých gymnázií v rámci soutěže MAPUJ (DU) KRAJINOU. Tato aktivita si klade za cíl podnícení zájmu o krajinu a uvědomění si její hodnoty. Výsledek bude mít podobu interaktivní mapové aplikace shrnující veškerá zjištění z šetření mezi základními školami a nižšími stupni gymnázií (mapa Jihomoravského kraje bude interaktivní pro jednotlivé zapojené obce, ke kterým bude provedena sumarizace identifikovaných hodnot krajiny, včetně textové a grafické dokumentace).